Brann

Brann – Forbyggende tiltak med mer

Se også elektronikk om bord

Om ikke motorstopp eller lekkasje i dårlig vær er det værste så må brann om bord tilhøre kategori 1.
Det er godt å ha vann på alle kanter om rømning er eneste mulighet, men er man langt til havs må man om mulig forsøke å slukke branntilløpet – Alternativet er sjøen hvilket ikke er den beste redningen om det er kaldt, og ikke minst om man ikke har rukket, eller har hatt mulighet til, å varsle om situasjonen til land.

Det er verdt å merke seg at alt om bord brenner godt og mange ganger eksplosivartet. Fjerner du enten luft, det brennbare materialet eller varmen slukker brannen. Du har flere muligheter om mulig: Du kan kaste det som brenner på sjøen, hindre lufttilgang med et brannslukningsapparat eller kvele flammene med et brannteppe, et lokk eller lignende passende. Sist men ikke minst senke tempraturen med vann. Det kan være en fin forsikring å instalere en trykkvannspumpe med tilhørende hageslange og spylehåndtak om bord. Denne kan brukes til så mangt, vaske/spyle fisk, spyle dekk eller som dusj, foruten å slukke brann om uhellet skulle være ute.

De vanligste årsakene til brann om bord er kortslutning / gnister og / eller statisk elektrisitet med tilhørende feil bruk av sikring, om der er en sikring på aktuell kabel, og da ofte i sammenheng med gasslekkasje eller drivstofflekkasje, åpen flamme, glødende gjenstander og overopphetet metall. Mange tror at diesel er sikkert, men diesel brenner også eksplosivt om denne eller underlaget er varmt. Diesel er faktisk lettere antennelig enn bensin om den lekker ut på varmt underlag. Dieselolje har derimot liten evne til å avgi brannfarlige gasser. Pass på å holde brennbare væsker på godkjente beholdere og unna eventuelle brannkilder. Bensin, propangass og rødsprit kan under rette forhold eksplodere, men når det først brenner er det svært sjeldent at det eksploderer. En propanbeholder for eksempel slipper gassen jevnt ut under overopphetning. Søler du bensin under bunkring er det viktig å lufte godt og ikke minst fjerne det som har rent ut. Om man ikke har åpen flamme er gassen det mest skumle element og de fleste branner kan spores tilbake til defekte drivstoffslanger, lekkasjer eller søl. Det er videre verdt å merke seg at bensingass er 2,8 ganger tyngre enn luft og synker derfor til det laveste punktet om bord. Du kan derfor sjeldent lukte en lekkasje om bord. Avsuget fra en avtrekksvifte må derfor installers i bunnen av båten. Drivstoffslanger og eventuelt propananlegg  med tilhørende koplinger bør ved jevne mellomrom ettersees og etter behov skiftes. Motor og motorrom holdes rent for å minimalisere faren for brann – Eventuelle lekkasjer oppdages da også lettere.

Selvantennelse
Enkelte væsker er selvantennelige om forholdene er til rette og da spesielt ved varm luft. Filler / kluter som er tilgriset med brennbar væske, men også olje og fett skal fjernes – La ikke slike ligge å avgi gass og da spesielt ikke i et varmt rom slik som i selve motorrommet, under kalesjen i direkte solskinn og lignende.

Brannslukningsapparat
Det finnes flere typer på markedet og disse er delt opp i ulike kategorier:
Type A: Slukker brann i treverk, tekstiler, papir og lignende.
Type B: Slukker brann i brennbare væsker.
Type E: Slukker brann i elektriske anlegg.
Avhengig av type båt og gjeldende installasjoner om bord kan du trenge et bestemt brannslukningsapparat eller mulig flere typer – Et godt alternativ er at apparat som har betegnelsen ABE. Videre bør du ha flere apparater om bord på ulike steder – Du har aldri noen garanti for hvor det kan begynne å brenne.
Det er også viktig å kontrollere brannslukningsapparatet minst en gang pr. år. Om beholderen har begynt å ruste bør dette skiftes ut. Ved jevne mellomrom bør pulverapparat snus opp ned slik at pulveret ikke pakker seg sammen. Må du bruke apparatet en gang – Husk å lade det opp igjen.

Noen tips når det først brenner
Sving båten slik at vinden blåser flammene bort fra båten / med vinden.
Om det er andre båter i nærheten manøvrer bort fra disse slik at brannen ikke sprer seg.
Gjør hva du kan for å slukke branntilløpet – Husk at strålen fra et brannslukningsapparat må rettes mot roten av flammen / mot det brennbare materialet som brenner.
Finn også frem redningsutstyr om du må hoppe på sjøen.
Slukk ikke med vann om det brenner i drivstoffet eller olje.
Husk etterslukking / nedkjøling og da gjerne med vann slik at flammende ikke blusser opp igjen.
Sist men ikke minst: Menneskeliv først

Bedre føre var
Skal du bunkre stopp motoren og slå av hovedstrøm. Skal du bunkre bensin lukk dekksluker og ventiler slik at eventuell bensindamp ikke siver ned i selve båten. Brannslukkningsapparatet bør du har i nærheten og det er unødvendig å nevne at røyking er forbudt. Løse tanker fylles på land og aldri helt fulle. Om bord i båt kan det bli meget varmt og væsken må gis rom til å ekspandere noe. Tørk opp ved søl og skru lokket godt til, men ikke så hardt at du ødelegger gjeldende pakning. Luft godt, start opp og god tur.