Organisasjoner

Norske organisasjoner

Det Norske Veritas. Godkjenningsinstitusjon for norske skip og småbåter.

Bergen Sjøredningskorps. Et frivillig korps underlagt NSSR.

Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat med ansvar for flere statlige edb-registre.

Kystverket. Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel.

Telenor Maritim Radio. Avdelingene dekker til sammen de behov for kommunikasjonstjenester via radio i den maritime mobile tjenesten, som skipsfartsnæring, fiskeflåten og fritidsflåten måtte ha.

Norges Rederiforbund. Organisasjon for norske rederi.

Redningsselskapet. Redningsselskapet har som sitt fremste formål å redde liv og berge verdier på sjøen, samt å opprettholde og utføre rednings- og hjelpetjeneste langs den norske kyst og i tilstøtende havområder hvor det måtte oppstå behov for Redningsselskapets tjenester.

Riksantikvaren. Direktoratet for kulturminneforvaltning.

Sjøfartsdirektoratet. 1. Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre sjøfolks kompetanse og velferd. 2. Sjøfartsdirektoratet skal medvirke til å trygge liv, helse og fartøy. 3. Sjøfartsdirektoratet skal bidra til at skipsfarten er en miljøvennlig transportform. 4. Sjøfartsdirektoratet skal være pådriver i det strategiske sjøsikkerhetsarbeidet og effektivt ivareta kontroll og tilsyn.

Skipsregistrene NIS og Nor. Norsk register over skip/fartøy.

Statens kartverk. Statlig norsk kartverk.

Danske organisasjoner

Handelsflådens Velfærdsråd. Handelsflådens Velfærdsråd er en privat selveiende institusjon, opprettet ved lov af 25. april 1990.

Kystinspektoratet. Kystinspektoratet – KI – er opprettet som en virksomhet under Trafikkministeriet den 1. November 1973.

Sammenslutningen af danske Havne. Sammenslutningen af danske Havne blev stiftet i 1917 på initiativ af Den danske Købstadsforening. Sammenslutningens formål er å ivareta og fremme danske havnes felles interesser samt at bistå havnene i deres virksomhet.

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Er en uavhengig bransjeorganisasjon for danske rederier, der besksjeftiger seg med passasjertransport på mindre fartøy.

Skibsteknisk Selskab. Skibsteknisk Selskab er en fagteknisk forening hvis formål er å ivareta felles faglige interesser for medlemmer av foreningen og tilsluttede foreninger og bidragyter.

Søsportens Sikkerhedsråd. Sjøsportens Sikkerhedsråd blev konstituert under det daværende handelsministerium i 1967 for at skape et forum, der kunne arbeide for sikkerhet for sjøsportsutøvere.

Svenske organisasjoner

HKF. Handelsflåtens kultur og fritidsråd.

Sjöfartsforums hemsida. Sjøfartsforum er en forening der rederier, havner,  statlige verk, avlastere, speditører, meklere, fagforbund og andre organisasjoner med anknytning till sjøfart arbeider for å fremme sjøfartens interesser.

Sjöfartsverket.  Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

Sjörädningssellskabet. Vi er den eneste organisasjonen i Sverige som har sjøredning som hovedoppgave.

Skjärgårdsredarna. For rederier med ferje- og passasjerfartøy opp til 500 passasjerer.

Finske organisasjoner

Suomen Meiripelastusseura. Redningsselskapet i Finland.

redningsselskapet2

Redningsselskapet

NSSR
nssr
Redningsselskapet har som sitt fremste
formål å redde liv og berge verdier på sjøen, samt å opprettholde og utføre rednings- og hjelpetjeneste langs den norske kyst og med tilstøtende havområder hvor det oppstår behov for Redningsselskapets tjenester.

Bergen Sjøredningskorps
Et frivillig korps underlagt NSSR.