Fiske

Sportsfiske

Fiskeflåten: Magasiner, tidsskrifter og aviser

Fiskeribladet. Dette er en internett utgave av Fiskeribladet. Her vil du finne dagsaktuelle saker og nyheter i kortversjon.
Norsk Fiskerinæring. Frittstående tidsskrift som behandler fiskeriøkonomiske og fiskeripolitiske spørsmål.
Skipsrevyen. Organ for skipsbygging, skipsteknikk, skipsfartnæring og olje offshore.

Norske organisasjoner

Fiskeridepartementet. Fiskeridepartementets overordnede mål er å arbeide for å skape en bærekraftig og lønnsom fiskeri- og havbruksnæring, å trygge ferdselen på sjøen og å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig sjøtransport.
Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskerlag og faglige gruppeorganisasjoner.
Norges Havfiskeforbund. Norges Havfiskeforbund ble startet i 1975 og har siden blitt et landsomfattende forbund. I dag er 50 klubber, med ca. 1700 medlemmer fordelt over hele landet, tilsluttet Norges Havfiskeforbund.

Portaler

Fiskeri Net. Informasjon om fartøy, fiskeredskaper, skipsmeglere, aviser, tidsskrifter, forsikring og elektronikk mm.
Havlandet. Registre over personer, organisasjoner, institusjoner og virksomheter med tilknytning til kulturell virksomhet på kysten og med kystkultur spesielt.

Verft, slipp og utstyr.

Drågen & Kalsnes AS. Verkstedet er lokalisert i Harøysund havn i Fræna kommune, Møre og Romsdal. Vi har de nødvendige fasiliteter og kompetanse til å utføre en rekke serviceoppgaver for fiskebåter, sjarker og oppdrettsnæring samt landindustri. Vi er forhandlere av, og utfører installasjon av båtmotorer.
Egersund Trål AS. Egersund Trål as er med sitt heleide datterselskap Egersund Herøy as en totalleverandør av trålredskaper til verdens fiskeflåte. Egersund Trål as eier 100% av Egersund Net as, en ledende leverandør av utstyr til fiskeoppdrettsnæringen
Risnes & Sønner AS. Produserer allsidige arbeidsbåter.

Relaterte hjemmesider

Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag.

Svenske/Danske publikasjoner

Fiskeri Tidene. Danmarks Fiskeriforening utgir ukebladet Fiskeri Tidende, der er Danmarks eneste landsdekkende fagblad for fiskeriet.
Loggen Magazine. Loggen Magazine utkommer med sex nummer per år og er et magasin  for alla sjøfartsintreserte.

 

Fiskeri.no
Mye om fisk og fiske samt en rekke bilder av ulike fartøy.
brugde

Åkrehamn Trålbøteri
På egne maskiner produserer vi idag tråd – tau og notlin – Vår spesialitet er nå som i startfasen tråler og snurrevad i tillegg til at vi produserer og forhandler de fleste andre aktuelle fiskeredskaper – også sportsfiskeredskap. Wireavdeling er flyttet til nyanlegget i Karmsund Fiskerihavn – Husøy. Avdelingen fører et velassortert lager av trål-, snurpe- og kranewirer og produserer løfteredskap av ståltau og kjetting i tillegg til at det føres et velassortert lager av fiberstropper.
Produksjon og reparasjon av tråler foregår ved nyanlegget i Karmsund Fiskerihavn – Husøy. Dybdeforholdene ved anlegget er meget gode og selv fullastede snurpere / kolmuletrålere kan påregne tilstrekkelig «vann under kjølen» når de legger til kai. I tillegg til produksjon, reparasjon og salg av fiskeredskaper og fiskeri- / skipsrelatert utstyr, er en stor del av selskapets virksomhet knyttet til jernvareavdelingen. Denne avdelingen har et stort og variert lager av «ordinære jernvarer», men har i tillegg et topp utvalg innenfor flere spesialiteter som f.eks. skruer, kileremmer, kulelager og elektroverktøy. Videre har avdelingen et meget stort kontaktnett slik at spesialartikler kan fremskaffes «over natten».

FISKERNETT
Kostnadene ved internettbruk på havet er fremdeles store, men nå gjør Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag sammen med Dualog AS det mulig å utnytte internett e-post til lavere kostnader. Norge kan bli det første landet i verden der fiskeflåten i stor skala kan utveksle e-post med andre internettbrukere på land og til havs. Felles behov blant fiskerne og de to salgslagene er bakgrunnen for dette store løftet. «Fisknett» er en kommunikasjonsløsning som gjøre det mulig å sende informasjon fra salgslagene direkte til fartøyene via den best tilgjengelige kommunikasjonsbærer, uansett hvor fartøyet befinner seg. Systemet gir muligheter for elektronisk kommunikasjon (e-post) over alle havområder. Sammen vil de to fiskesalgslagene systematisk tilrettelegge informasjon som kan gi fiskerne et bedre beslutningsgrunnlag i sitt daglige virke. Norge kan dermed bli det første landet i verden der fiskeflåten i stor skala tar i bruk internett e-post som medium for å skaffe seg viktig informasjon om fangst-, leverings- og markedsforhold.