Søk på MaritimStart

Hovedsiden
Besiktigelse/Rådgivn.
Bryggeanlegg
Båtbyggere 
Båt Designere
Båtforeninger
Båtforhandlere
Båthistorier
Båtlag
Båtmagasiner
Båtmeglere
Båtmesser/Festivaler
Båtutleie
Båter på nettet
Båtutstyr/Motorer
Bøker/Antikvariat
Charter
Dykking
Elektronikk
Fartøyvern/Trebåt
Ferro-Sement
Fritid/Ferie/Charter
Fiske/Sportsfiske
Forsikring/Lån/Bank
Forbund
Fyrlykter/Tårn
Gjestehavner
Havner
Historie/Museum
Hjemmesider
Hvem kan hjelpe ?
Innredning
Kanaler
Kano/Kajakk/Roing
Kjøp/Salg/Bytte
Kystlag
Marinaer
Maritim Ordliste
MaritimStart Spesial
Miljø
Organisasjoner/Stat
På tur/reiser
Selvbyggere
Seiling/Foreninger
Sjømerker
Skoler/Utdanning
Skipsfarten
Slipp/Verksted
Startsider/Portaler
Transport
Vinteropplag / Lager
Vis Sjøvett !
Været/Alger
Waypoint/GPS/Kart
Webkamera
New Page 1

Kontrakt for kjøp av båt

Sjekk gratis på ettersokt.no før du handler brukt !
Søk på serienummer, ID-nummer, registreringsnummer osv.

Den nye forbrukerkjøpsloven trådde i kraft den 01.07.2002.
Kjøpsloven skiller noe mellom "Forbrukerkjøp" og Næringskjøp":

Salg til forbruker – Forbrukerkjøpsloven
Forbrukerkjøpslovens regler er ufravikelige. En standardkontrakt med angivelse av hvilke hovedvilkår som gjelder for kjøpet, vil derfor strengt tatt ha størst betydning som informasjon til kjøper og selger om hvilke hovedregler som gjelder for kjøpet. Dette er i seg selv viktig, og kan virke avklarende og konfliktforebyggende. På enkelte punkter er det likevel mulig å foreta presiseringer og avklaringer som vil kunne ha reell rettslig betydning. Det er sentralt at en standardkontrakt for forbrukerkjøp også bare benyttes i forbrukerkjøpstilfeller. For den enkelte forhandler vil det normalt være slik at forhandler er prisgitt kjøpers opplysninger om dette, ettersom det er kjøper som kan gi de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om man står overfor salg til forbruker eller ikke. Det er med dette mest naturlig at det lages særskilt avtale for kjøp som ikke er forbrukerkjøp, men næringskjøp - Se nedenfor.
Kjøpskontrakt - Forbrukerkjøp kan lastes ned her !
NB: Ved kjøp / salg av båt i utlandet kan det være mange ulike forhold som må taes i betraktning. I følgende kjøpskontrakt på engelsk er de viktigste forhold tatt med iht. til Norske lover / regler. Vi anbefaler at du uansett kontakter Forbrukerrådet og ikke minst Tolldirektoratet.
Litt om import av båt, utstyr og motor kan leses her.
Kjøpskontrakt - Forbrukerkjøp på engelsk kan lastes ned her !

Salg til ikke forbruker - Næringskjøp
Næringskjøp - Det vil si salg til fysiske personer som skal bruke varen i næringsvirksomhet eller salg til selskaper og andre juridiske personer (organisasjoner etc.). Denne standardavtalen er utformet slik at den inneholder fornuftige ansvarsbegrensninger og andre bestemmelser som beskytter forhandler i rimelig grad. Samtidig er kontraktsbestemmelsene rimelig balanserte, og er derunder i stor grad basert på kjøpslovens alminnelige regler.
NB: Når det gjelder salgspant, minner vi om at det for varer som er solgt med sikte på videresalg, ikke er tillatt å avtale salgspant. Avtalebestemmelsene som gjelder salgspant vil altså ikke være bindende i slike situasjoner, og vil ikke kunne påberopes fremfor andre kreditorer. Ved salg av varer til andre forhandlere osv. hvor det er rimelig klart at poenget med kjøpet er at varene skal selges videre, bør selger altså vurdere andre former for sikkerhet enn salgspant for evt. kreditt som gis til kjøper.
I kjøp som ikke er forbrukerkjøp er det større rom for å avtale løsninger og vilkår som fraviker fra kjøpsloven. I den utstrekning dette er ønskelig med slike særskilte bestemmelser, må dette anmerkes i felt D for ”Særskilte vilkår” på s. 1 i avtalen.
Kjøpskontrakt - Næringskjøp kan lastes ned her !

Salg av bruktbåt mellom privatpersoner
Nedenstående kjøpskontrakt er laget for salg av bruktbåt mellom privatpersoner. Den regulerer de vanligste forhold mellom kjøper og selger. Kjøpsloven kommer forøvrig til anvendelse på forhold som ikke er regulert i kjøpskontrakten. Dersom partene ønsker å fravike noen av reglene i kjøpsloven må dette avtales i kontrakten.

KJØPSKONTRAKT BÅT
mellom privatpersoner

  KJØPER  Navn og adresse

 

 Fødsels- / Firmanummer

 

 Postnummer

 

 Poststed

 

 Telefon arbeid  

 

 Telefon privat  

 

 SELGER  Navn og adresse

 

 Fødsels- / Firmanummer

 

 Postnummer

 

 Poststed

 

 Telefon arbeid 

 

 Telefon privat 

 

 OPPLYSNINGER

 OM

 OBJEKTET

 

 

 

 Båt type og navn (Antall fot)

 

 Type motor(er)

 

 Farge på båt

 

 Årsmodell båt 

 

 Årsmodell motor(er)

 

 Gangtid på motor(er)

 

 Først reg. dato

 

 Reg. nummer

 

 Motor nummer

 

 Utstyr (bruk vedlegg hvis det behøves)

 

 Er det foretatt reparasjon på skrog / Tidligere skader på skrog/motor(er)

 

 Er det skader på skrog, problemer på motor(er) eller annet ved overtakelsesdato

 

 Er båt/motor(er) er fri for heftelser:

 Dersom "Nei" hvilke typer heftelser:


 MERK: Økonomiske heftelser følger båten og ikke eier - Ring Skipsregistret på telefon 55 54 12 50.
 Eventuelle heftelser på selger fåes opplyst på Brønnøysundregistret  - Telefon 75 00 75 00.

 

 LEVERINGS-

 BETINGELSER

 

 Båt og/eller motor selges i tilstand som besiktiget ved overtakelsesdato

 

 Selgers forsikring opphører fra og med dato:

 

 PRIS OG

 BETALINGS-

 BETINGELSER

 Kjøpepris i kr.

 

 Kjøpepris i bokstaver

 

 Betaling skjer på følgende måte:

 

  STED:                                                                                                      DATO:
 
 UNDERSKRIFT SELGER:                                                                         UNDERSKRIFT KJØPER:

 

Denne kontrakt er undertegnet i to eksemplarer: Et eksemplar til selgeren og et eksemplar til kjøper.

Kjøpskontrakten er utarbeidet av www.MaritimStart.no

Ovenstående kontrakt for salg av båt mellom privatperoner kan lastes ned her !

Angrefrist
Forøvrig bemerker vi at forhandlere ikke kommer utenom reglene i angrefristloven ved at kjøper undertegner pristilbud / kontraktsunderlag istedenfor en vanlig avtale – Salget er å anse som skjedd i og med kjøpers aksept av forhandlerens tilbud. Finner slikt salg sted utenfor selgers faste utsalgssted, får kjøper automatisk angrerett i henhold til reglene i angrefristloven. For salg som finner sted utenfor selgers faste utsalgssted, bør selger alltid ha utarbeidet dokumenter som inneholder de opplysninger som kjøpere fra slike steder skal få opplyst i henhold til reglene i angrefristloven (om angreretten etc.). Dersom kjøper ikke får disse opplysninger, er konsekvensen blandt annet at kjøpers angrefrist blir mye lenger enn ellers.

Heftelser
Fra og med 01.01.1998 skal alle båter som hovedsakelig bruker motor registreres i Fritids- og Småbåtregisteret. Eventuelle heftelser vil imidlertid ikke fremgå av dette registeret.
Dersom båten ikke er registrert i løsøreregisteret, kan du likevel kontrollere om det er heftelser på eieren. Ring alltid Brønnøysundregisteret (75 00 75 00) og sjekk eiers fødselsnummer som vil avsløre eventuelle heftelser. Er båten registrert i Skipsregisteret må eierforhold og eventuelle heftelser sjekkes der. Kjøperen bør vanligvis ikke betale kjøpesummen uten at man har forsikret seg om at båten vil bli levert og at skjøte vil bli innsendt til skipsregisteret. Opplysningene fra Skipsregisteret bør bekreftes skriftlig. Alle registrerte heftelser følger båten, og fordringshaveren kan ta dekning i båten selv om den skifter eier. Telefonnummeret til Skipsregisteret er 55 54 12 50, eller du finner Skipsregisteret på internett. Båter mellom 10 og 15 meter kan registreres, mens større båter skal registreres.
Dersom båten er registrert i Skipsregisteret, må selger sende et skjøte til registeret som bekrefter at båten skal registreres på en ny eier. Skjøte må inneholde: Selgerens og kjøperens navn, fødselsdato, båtens navn og kjenningssignal, registreringsnummer, bekreftelse fra 2 personer som er over 18 år og bosatt i Norge, og setningen: Kjøpesummen er oppgjort på omforent måte.

I alle tilfeller
Selger bør normalt ikke overlevere båten uten at kjøpesummen er betalt eller sikret på annen måte.